Organizator/FCBPontour – FCBPontour z siedzibą w Olsztynie, al. Aleja Wojska Polskiego 81 lok. 14, 10-290 Olsztyn, NIP: PL7392853504, REGON: 142625158, FCBPontour jest właścicielem, administratorem oraz operatorem Serwisu.

Serwis – serwis internetowy pod adresem www.fcbpontour.pl, którego właścicielem, administratorem oraz operatorem jest FCBPontour. W ramach serwisu FCBPontour świadczy na rzecz Użytkowników usługi turystyczne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Klient/Użytkownik – każda osoba korzystającą z Serwisu, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich.

 

1. W niniejszym serwisie Klient może dokonywać rezerwacji usług turystycznych, spośród ofert dostępnych.

2. Rezerwacja nie jest równoznaczna z zawarciem umowy świadczenia usług turystycznych.

3. Rezerwacja w serwisie ma charakter informacyjny i stanowi punkt wyjścia do dalszych rozów nt. oferty.

4. Po złożeniu rezerwacji Organizator kontaktuje się z Klientem mailowo bądź telefonicznie w celu ustalenia wszelkich niezbędnych szczegółów.

5. Po ustaleniu szczegółów wyjazdu, Organizator przekazuje mailowo informacje a propos wyjazdu oraz formalności potrzebne do sfinalizowania transakcji.

6. Transakcja jest finalizowana zgodnie z ustaleniami indywidualnymi, a nie na bazie rezerwacji w serwisie. 

7. Finalne koszty wyjazdu mogą różnić się od prezentowanych w serwisie.

8. Mimo dokładania starań szczegóły oferty prezentowane w serwisie mogą różnić się od rzeczywistej usługi turystycznej, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo podczas ustalań szczegółów wyjazdu.

9. Prezentowane w Serwisie, na stronie internetowej www.fcbpontour.pl informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. Organizator przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

13. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

14. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują FCBPontour.

15. Użytkownicy Serwisu maja prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron internetowych.

16. Organizator może wydawać dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., regulujące szczegółowo daną usługę oferowaną przez TUI w ramach Serwisu lub pakiet takich usług.

 

Dowiedz się więcej o wyjeździe na mecze FCBarcelona

Regulamin wyjazdów